Gra na giełdzie papierów wartościowych...
Blog > Komentarze do wpisu

Jak dostać dotacje z Unii na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Jeżeli zakładasz swoją firmę i myślisz o dotacji jaką oferują programy unijne i nie wiesz jak dotrzeć do informacji o nich, nie wiesz, gdzie się zwrócić z tego filmu się tego dowiesz i otrzymasz informacje jak je wykorzystać w maksymalny i we właściwy sposób...
Wykorzystaj ostatnią szansę na duże, unijne pieniądze.

10 zasad dla dobrego przyjęcia Twojego wniosku

1. Unikaj schematyzmu i rutyny.

2. Poznaj donatora:

● Kto? (Instytucja Zarządzająca)
● Na co? (działania priorytetowe)
● Komu? (jakie instytucje mogą być beneficjentami)
● Na jakich warunkach? (jak wygląda ocena formalna i merytoryczna)

3. Zrozum donatora

● Jakie są cele donatora, które chcemy pomóc zrealizować?
● Zawsze generalnym celem donatora są ZMIANY,
● Twoje projekty, cele i metody – powinny odpowiadać celom, strategii i misji donatora,
● Poznaj zasady konkursu – za co będzie oceniamy Twój wniosek.

4. Bądź pomysłowy

● Szukaj dobrych pomysłów – nowych pomysłów na stare problemy! Nie ma problemu – nie ma projektu!
● Szukaj ciekawych pomysłów, metod rozwiązywania problemów, tytułów dla swoich projektów.

5. Bądź zrozumiały dla oceniających

● Pisz językiem adresata,
● Używaj definicji adresata,
● Używaj sformułowań adresata,
● Pamiętaj, że oceniający nie znają Twojego projektu ani Ciebie!

6. Bądź obiektywny

● Czy będąc donatorem – dałbyś pieniądze na Twój projekt?

7. Bądź wiarygodny

● Pokaż swoje kompetencje,
● Pokaż swoje osiągnięcia,
● Pokaż swoje umiejętności,
● Pokaż nadzwyczajną staranność przy opracowywaniu aplikacji.

8. Przestrzegaj zasad formalnych

● Zgodny z wytycznymi krój pisma,
● Zgodna z wytycznymi wielkość czcionki,
● Zgodna z instrukcją ilość znaków w każdym punkcie wniosku.

9. Budżet projektu musi być rzetelny

● Budżet zgodny z opisem działań,
● Budżet zgodny pod względem rachunkowym,
● Budżet podany we właściwej walucie (PLN lub euro),
● Budżet jasny, uwzględniający warunki donatora.

10. Bądź najlepszy

● Pamiętaj, że trzeba wierzyć w siebie,
● Pamiętaj – trzeba być życzliwym, pogodnym i nastawionym optymistycznie,
● Wszyscy lubią zwycięzców,
● Współpracując z ludźmi obsługującymi program – nie narzekaj, nie twórz problemów, bądź zawsze sympatyczny.

Zapamiętaj, co jest ważne w dobrym przygotowaniu projektu. Te elementy muszą znaleźć odzwierciedlenie we wniosku.

Harmonogram wdrażania – to zaplanowanie działań w określonym czasie. Z harmonogramu powinno wynikać, że plan wdrażania poszczególnych działań projektu został skonstruowany w sposób optymalny, logiczny i prowadzi do celu. Formą prezentacji harmonogramu działań jest powszechnie stosowana forma graficzna, znana pod nazwą wykresu Gantta. Długość trwania poszczególnych działań musi być odpowiednio dobrana do długości całego czasu realizacji projektu.

Nie pamiętam, by jakikolwiek projekt dofinansowywany środkami pomocowymi rozpoczął się w planowanym terminie! Dlatego bezpieczniej jest nie używać w harmonogramie konkretnych dat, lepiej nazywać poszczególne okresy np. „miesiąc pierwszy”, „kwartał pierwszy” itd. Harmonogram przedstawiony ostatecznie we wniosku – należy zawsze uważać za wiążący. Z harmonogramu wynikają bezpośrednio nie tylko wskaźniki, ale określone nim tryby płatności.

Rozwój społeczeństwo informacyjnego oznacza stymulowanie wzrostu ogólnego poziomu znajomości oraz stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy i życiu codziennym. Realizację tego celu uzyskać można np. poprzez zastosowanie komputerów w procesie dydaktycznym lub w zarządzaniu firmą.

Zrównoważony rozwój – tu należy wykazać, że planując przedsięwzięcie i jego rezultaty wzięliśmy pod uwagę wszystkie trzy aspekty: gospodarczy, społeczny i środowiskowy - zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego. To jest realizacja polityki horyzontalnej – zrównoważonego rozwoju, a więc także ochrony środowiska.

Montaż finansowy – Twoja aplikacja powinna przedstawiać rzetelny opis działania projektu ze starannym oszacowaniem wartości wszystkich jego elementów. Koszty są jednym z elementów oceny! Nierealne, nierzetelne lub „z sufitu” wzięte wyliczenie i przedstawienie kosztów może skutkować obniżeniem budżetu projektu lub częściej - nawet odrzuceniem wniosku.

Innowacyjność to czynnik kluczowy dla polityk i programów społeczno-gospodarczych, uznawany przez Komisję Europejską za zasadę fundamentalną. Innowacja dotyczy nie tylko projektów badawczo-rozwojowych, lecz także sposobów wdrażania i rodzaju rezultatów wszystkich projektów. Dlatego wysoko cenione jest nierutynowe podejście do analizowania problemów oraz „innowacyjne” sposoby ich rozwiązywania. Jeśli dodatkowo te nowe sposoby opierać się będą na wykorzystaniu technologii informatycznych - komputerów, odpowiedniego oprogramowania i Internetu - tym prostsze będzie wykazanie respektowania jednej z polityk horyzontalnych, a mianowicie polityki wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z odnowioną strategią lizbońską.

Wartość dodana - to takie efekty planowanego projektu, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wsparcia funduszu lub zastosowania nowych, innowacyjnych metod, w tym służących efektywnemu wykorzystaniu zasobów do osiągnięcia zakładanych celów.

Kompletność wniosku/aplikacji. Do rozpatrywania przyjmowane są jedynie aplikacje kompletne pod każdym względem i gotowe do realizacji. Oznacza to, że wniosek może być złożony i przyjęty do finansowania nie tylko po wypełnieniu wszystkich rubryk, ale jeśli jest zaopatrzony we wszystkie obowiązkowe załączniki.

Kryteria wyboru projektów – to czynniki warunkujące kompletność i jakość projektu, o których bardzo często się zapomina planując przedsięwzięcie, wg których aplikacje są weryfikowane w trakcie całej procedury kwalifikacyjnej. Kryteria wyboru projektów są wykazem wszystkich elementów warunkujących dobrą ocenę projektu prezentowanego w kompletnej aplikacji.

Anna Szymańska

Więcej praktycznych porad dotyczących zdobycia funduszy z UE znajdziesz w pełnej wersji ebooka :
Fundusze unijne i europejskie

Podobne wpisy :

Wybór karty kredytowej - jak dobrze wybrać kartę kredytową ?

Jak używać karty kredytowej ?
W jaki sposób bank ocenia zdolność kredytową ?
Inwestowanie w domeny internetowe - Jak skutecznie zarabiać na domenach internetowych ?
czwartek, 30 kwietnia 2009, inwestycjegpw